Relion Oy ja Relion Helsinki Oy Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.8.2019

 1. Rekisterinpitäjä

Relion Oy ja Relion Helsinki Oy [”Relion tai ”me”) käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi sekä tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi. Lisäksi keräämme analytiikkatietoja verkkosivujemme kävijöistä.

​Henkilöasiakkaiden lisäksi Relionilla on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

​Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Relionin rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

 1. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Relion Oy
2952025-3
Lappeentie 22, 55100 Imatra

Relion Helsinki Oy
3002598-9
Malmin raitti 17 A, 00700 Helsinki
info(at)relion.fi
www.relion.fi

Rekisteristä vastaava henkilö:
Relionin tietosuojavastaava
Relion Oy
2952025-3
Lappeentie 22, 55100 Imatra
010 2818 400
info(at)relion.fi

 1. Kerätyt tiedot

Asiakkaat ja markkinointikontaktit

Etu- ja sukunimi
Titteli tai ammattinimike
Yhteystiedot
Asiakasryhmä
Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot

Verkkosivut

IP-osoite
URL-reitti sivustolla
Vierailun ajankohta

Vieraillut sivut ja vierailun kesto
Selaintyyppi ja -versio
Laitetyyppi
Verkkosivulta uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköpostiosoite

Mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen

Sivuilla hyödynnetään lisäksi evästeitä.

​Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics-työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla osoitteessa 

 1. Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluiden käytön yhteydessä. Tämän lisäksi saatamme kerätä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä, kuten erilaisista sosiaalisen median kanavista. Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoa HubSpot- ja Google Analytics-palveluiden avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia.

Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

 1. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:

Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen täyttämiseen

Henkilötietoja voidaan käyttää erilaisiin suostumuksiin ja sopimuksien hallintaan.

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen

Henkilötietoja käytetään Relionin ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään.

Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

 1. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

 1. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasviestinnässä käytettäviä yhteystietoja ja Relionin sähköisten järjestelmien käyttämisestä syntynyttä tilastotietoa siirretään Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille ja niiden suojaamisesta vastaavat kyseiset palveluntarjoajat Euroopan Unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Voimme luovuttaa tietoja poikkeustapauksessa tahoille, joiden kanssa meillä on voimassaolevat sopimukset, joiden mukaisesti tahot sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Muutoin emme luovuta henkilötietojasi Relionin organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä
Relion voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Valtuutetuille palveluntarjoajille
Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi
Voimme luovuttaa henkilötietoja Relionin organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus, milloin tahansa.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Relion käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen
Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Relionille postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

 1. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 1. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Relionin henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.