Yhtiön toiminnan tulos muodostuu monesta pienestä tekijästä, joista jokaisella on oma tärkeä roolinsa. Selkeät ja ennen kaikkea saavutettavissa olevat tavoitteet antavat yhtiölle suunnan ja motivoivat henkilökuntaa. Hyvän johtamisen merkitystä ei myöskään voi koskaan vähätellä. Monella työalalla nykyinen työympäristö nojaa sujuvaan tiimityöskentelyyn ja hyvään yhteistyöhön. Kun nämä ovat kunnossa, syntyy työpaikka, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen, mikä on omiaan lisäämään työn tehokkuutta. Avoin viestintä ja yhteiset tavoitteet auttavat pitämään kaikki samalla sivulla.

Prosessien virtaviivaistaminen

Tehokkaat prosessit ovat operatiivisen tehokkuuden ytimessä. Tämä vaatii yrityksen toimintatapojen kriittistä tarkastelua. Turhat vaiheet ja pullonkaulat tulisi saada poistettua. Yrityksestä riippuen, prosessien selkeyttäminen voi tarkoittaa manuaalisten tehtävien automatisointia, turhien vaiheiden karsimista, ja resurssien tehokkaampaa käyttöä. Prosessien automatisointi ja digitalisointi voivat merkittävästi tehostaa yhtiön tuottavuutta vähentämällä manuaalista työtä ja virheitä. Monilla liiketoiminta-alueilla tämä voi tarkoittaa myös kustannusten pienenemistä, vaikka automaation käyttöönottoprosessit itsessään voivatkin olla huomattavia kertainvestointeja.

Tehokas resurssien hallinta

Oikea ihminen oikealla paikalla. Tehokas resurssien hallinta on avainasemassa operatiivisen tehokkuuden parantamisessa. Yhtiön resurssit sisältävät sekä sen henkilöstön että materiaalisten resurssien optimoinnin. Yhtiöllä tulee olla palveluksessaan tarpeellinen määrä osaavaa henkilöstöä—käytännössä siis:

- Oikea määrä resursseja
- Oikeissa paikoissa
- Oikeaan aikaan.

Materiaalisten resurssien osalta tämä sisältää esimerkiksi varastojen hallinnan optimointia, tuotannon suunnittelun parantamista sekä tarpeettomien kustannusten minimoimista.

Jatkuva parantaminen

Jatkuva parantaminen ei ole vain sanahelinää vaan olennainen osa operatiivisen tehokkuuden ylläpitämistä pitkällä aikavälillä. Yritysten olisi hyvä omaksua kulttuuri, jossa etsitään jatkuvasti tapoja parantaa toimintaa sekä vähentää virheitä. Oppiminen ja opitun jako on yksi jatkuvan parantamisen kulmakivistä. Lisäksi yrityksen kannattaa tehdä jatkuvaa omien prosessiensa arviointia. Myös asiakaspalautetta kannattaa hyödyntää parannusten tekemiseksi. Jatkuva parantaminen vaatii oikeanlaista yrityskulttuuria, sillä se edellyttää avointa mieltä ja sitoutumista yrityksen kaikilta tasoilta.

Yritys voi pyrkiä toimintansa jatkuvaan parantamiseen myös kohdentamalla investointejaan innovaatioihin ja tuotekehitykseen. Nykyisessä haastavassa markkinaympäristössä yritysten on tärkeää pysyä kilpailukykyisenä ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Joskus jatkuva parantaminen voi tarkoittaa myös yhteistyötä kilpailijoiden kanssa tai yritysostojen tekemistä yrityksen osaamisen ja markkina-aseman parantamiseksi.

Myös yrityksen markkinointi- ja myyntitoimintojen pitää olla jatkuvan parantamisen kohteena. Kilpailun kovetessa, tehokas markkinointi ja myynti voivat auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan ja houkuttelemaan uusia asiakkaita. Kilpailukyvyn ylläpito voi vaatia yrityksiltä markkinointistrategioiden päivittämistä, asiakaskokemuksen parantamista, sekä myyntiprosessien tehostamista.

Tehokas viestintä ja yhteistyö

Hyvin toimiva tiimityö ja avoin kommunikaatio yhtiön sisällä auttavat yritystä vähentämään viestinnän esteitä ja varmistamaan, että kaikki työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erilaisten teknologisten ratkaisujen käyttö, kuten yhteistyöalustat ja projektinhallintatyökalut, voivat parantaa työn tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Hyvä viestintä sekä yrityksen sisällä että sen sidosryhmiä kohtaan ovat olennainen osa tehokasta yritystoimintaa.

Yhteenvetona

Operatiivisen tehokkuuden parantaminen edellyttää monipuolista lähestymistapaa, joka sisältää mm. prosessien virtaviivaistamisen, resurssien hallinnan, jatkuvan parantamisen, sekä tehokkaan viestinnän. Yritysten on oltava valmiita tekemään muutoksia ja investoimaan resursseja tehokkuuden parantamiseksi. Tämä ei tule ilmaiseksi, mutta nämä panostukset voivat maksaa itsensä takaisin merkittävinä hyötyinä ja kilpailuetuna markkinoilla.

 


Herättikö asia kiinnostuksesi? Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, tai sovi tapaamisesta. Talous- ja palkkahallinnon asiantuntijamme Imatralla palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä niin Etelä-Karjalan alueella kuin koko Suomen laajuisestikin.

OTA YHTEYTTÄ

Laura Matikainen, KLT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8482. Sähköposti: laura.matikainen@relion.fi

 

Viimeksi päivitetty 30.05.2024.