Joskus yrityksen strategian päivityksessä unohdetaan henkilöstön osaamisen ja kehittymisen johtaminen. Johto saattaa luoda kunnianhimoisen vision, asettaa tavoitteet, ja seurata niitä mittareiden avulla, mutta henkilöstön osaamisen kehittäminen saattaakin epähuomiossa jäädä vähemmälle huomiolle suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Numeeristen tavoitteiden luominen on yksinkertaista. On helppoa luoda ne, ilmoittaa ne henkilöstölle, ja sitten seurata niiden saavuttamista. Erilaisten koulutusten tarjoaminen etenkin nykyajan sähköisissä oppimisympäristöissä on vieläkin helpompaa. Kuitenkin yrityksiltä saattaa puuttua olennainen osa strategian ja henkilöstön koulutuksen väliltä: osaamisen ja kehittymisen johtaminen.

Tätä prosessia voidaan hahmottaa kolmen eri kysymyksen avulla:

1. Miten yrityksen osaamista voidaan kehittää suunnitelmallisesti vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, sen sijaan että tarvittaisiin hätäratkaisuja?

2. Miten varmistetaan, että henkilöstö ymmärtää, millaista koulutusta tarvitaan, ja että koulutukseen panostaminen vie heitä kohti yksilöllisiä ja yrityksen tavoitteita?

3. Miten varmistetaan, että koulutukseen investoitu aika ja resurssit ovat todella perusteltuja liiketoiminnan näkökulmasta?

Strategia kaiken ytimessä

Osaamisen ja kehittymisen johtaminen on strateginen matka kohti menestystä. Se ei ole vain lista tehtäviä, vaan tarkoin harkittu prosessi, joka ohjaa yrityksen tulevaisuutta. Ensimmäinen askel on ymmärtää yrityksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet.

Millaista osaamista tarvitaan, jotta yritys voi saavuttaa sen tavoitetilan, johon se pyrkii?

  • Tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen.
  • Osaamisvajeiden kartoitus.

Visioiminen on tärkeää, sillä se antaa suunnan ja fokuksen. Mitä paremmin yritys näkee halutun tavoitetilan, sitä tehokkaammin se voi tukea henkilöstönsä kehittymistä ja kasvua.

Nykytilanteen kartoitus.

  • Missä yritys on nyt suhteessa tavoitteisiinsa?
  • Mitä toimenpiteitä tarvitaan matkalla kohti tavoitetilaa?
  • Minkälaisiin koulutusohjelmiin, oppimispolkuihin, ja urakehitysmahdollisuuksiin tulisi panostaa?
  • Uusrekrytointi?

On tärkeää kuitenkin muistaa, että muutos ei tapahdu hetkessä. Se vaatii aikaa, omistautumista, ja pitkäjänteistä työtä. Vaikka tietoa voi omaksua nopeastikin, todellinen muutos yrityskulttuurissa ja ajattelutavoissa vaatii pitkäjänteisyyttä sekä kärsivällisyyttä. Prosessi tarvitsee aikaa kypsyä ja kasvaa.

Työkalut osaamisen johtamisen tukena

Yritysten on olennaista hallinnoida ja edistää olemassa olevaa osaamistaan tehokkaasti. Yksinkertaisimmillaan tähän riittää mikä tahansa tekstinkäsittelytyökalu yhdistettynä taulukkolaskentaohjelmaan, mutta parhaiten tämä onnistuu käyttämällä osaamisen ja kehittymisen ohjelmistoratkaisuja. Joskus yksi ohjelmisto voi täyttää tarpeen, mutta usein tarvitaan useita erilaisia ratkaisuja. Tärkeää onkin varmistaa näiden ohjelmistojen integrointi toisiinsa, jotta prosessit voidaan automatisoida mahdollisimman tehokkaasti.

Osaamisenhallintaohjelmisto tarjoaa monipuolisia työkaluja yrityksen osaamisen hallintaan. Se auttaa tunnistamaan nykyiset osaamiset, määrittelemään tulevaisuuden tarpeet, yhdistämään tavoitteet ja osaamistarpeet, luomaan urapolkuja, sekä sovittamaan koulutukset tarpeisiin. Lisäksi se helpottaa olemassa olevan osaamisen löytämistä ja hyödyntämistä, kun tarpeet ilmaantuvat. Monesti myös verkko-oppimisympäristöt voidaan integroida osaamisenhallintaohjelmistoihin, jolloin manuaalinen työ vähenee merkittävästi ja koulutusten hallinnointi muuttuu monipuolisemmaksi ja tehokkaammaksi.

Markkinoilla on monia erilaisia osaamisenhallintaohjelmistoja, joiden arvioinnissa kirjanpitäjäsi voi olla arvokas apu.

Osaamisen ja kehittymisen johtamisen tärkeys

Henkilöstön osaaminen muodostaa lähes jokaisen yrityksen tärkeimmän voimavaran, ja osaamisen ja kehittymisen johtamisen prosessi nousee keskeiseen rooliin muutoksen hallinnassa. Oikein toteutettu johtamisprosessi ei ainoastaan motivoi ja sitouta henkilöstöä, vaan se myös muuttaa yrityksen strategian kuvitteellisesta tavoitteesta innostavaksi matkaksi kohti yhteistä päämäärää. Tällöin jokainen työntekijä sitoutuu tähän matkaan omalla panoksellaan ja ymmärtää oman roolinsa merkityksen suuremmassa kokonaisuudessa.

Yrityksen on itse myös tärkeää ymmärtää, että osaamisen ja kehittymisen johtaminen vaatii yksilöllistä lähestymistapaa ja tavoitteiden ja keinojen räätälöintiä oman yrityksen tarpeisiin. Ei ole hyödyllistä kopioida suoraan toisen yrityksen mallia, vaikka se olisikin samalta toimialalta. Jokainen yritys on ainutlaatuinen omine tavoitteineen ja vahvuuksineen. Siksi on keskeistä pysähtyä oman henkilöstön kanssa selvittämään yrityksen omat tavoitteet ja suunnittelemaan osaamisen kehittämistä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

 


Herättikö asia kiinnostuksesi? Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, tai sovi tapaamisesta. Talous- ja palkkahallinnon asiantuntijamme Imatralla palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä niin Etelä-Karjalan alueella kuin koko Suomen laajuisestikin.

OTA YHTEYTTÄ

Laura Matikainen, KLT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8482. Sähköposti: laura.matikainen@relion.fi

 

Viimeksi päivitetty 27.03.2024.