Tilaajavastuulaki eli laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä astui voimaan vuonna 2007. Lailla pyritään tehostamaan työehtojen noudattamista, ja siten tasavertaista kilpailua, sillä se velvoittaa työn tilaajaa selvittämään, että sopimuskumppanit täyttävät heitä koskevat lakisääteiset velvoitteensa.

Tilaajavastuulaki mielletään usein rakennusalaa koskevaksi vastuuksi, mutta tämä on väärinkäsitys. Sitä sovelletaan kaikkeen Suomessa tehtävään työhön, jossa käytetään vuokrattua työntekijää tai alihankintaa. Tilaajavastuulaki ei koske pelkkiä tavarahankintoja, mutta mikäli sopimukseen kuuluu myös työtä, joka ylittää lain määrittämän 10 työpäivän tai 9 000 euron raja-arvon (alv 0%), tulee tilaajan täyttää tilaajavastuulaissa määritellyt velvoitteet.

Raja-arvot voivat täyttyä myös, jos työ on tehty usean perättäisen keskeytymättömän sopimuksen muodossa. Raja-arvojen täyttymistä ei siis arvioida esimerkiksi kalenterivuosi- tai tilikausikohtaisesti.

Vaaditut selvitykset ja todistukset

Laissa määritellyt selvitykset tulee hankkia ennen sopimuksen tekoa. Mikäli ennen sopimuksen tekoa työn kesto tai rahallinen arvo ei ole vielä selvillä, on kuitenkin suositeltavaa vaatia tässä määritetyt selvitykset ja todistukset, ellei ole täysin varmaa, etteivät raja-arvot ylity.

Tilaajan tulee pyytää ja sopimusosapuolen antaa tilaajalle seuraavat selvitykset:

- Selvitykset ennakkoperintärekisteri-, työnantajarekisteri- ja alv-rekisterimerkinnöistä
- Kaupparekisteriote tai sitä vastaavat tiedot
- Selvitys verojen maksusta
- Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
- Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
- Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta (rakentamistoimintaa koskevat sopimukset)
- Tieto siitä, että yrityksen vastuuhenkilöillä ei ole liiketoimintakieltoja

Annettavien selvitysten tulee olla tarkastushetkellä alle kolme kuukautta vanhoja. Tilaajalla on vastuu säilyttää sopimuskumppanista saatuja tietoja kaksi vuotta sopimusta koskevan työn päättymisen jälkeen.

Jos sopimus jatkuu yli 12 kuukautta, tulee sopimuspuolen toimittaa tilaajalle ajantasaiset tiedot vero- ja eläkevakuutusmaksuista. Käytännössä on suositeltavaa tarkistaa tietoja myös sopimuksen aikana, esimerkiksi kolmen kuukauden välein.

Kovat sanktiot tilaajavastuulain rikkomisesta

Tilaajavastuulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen Aluehallintovirasto. Tilaajavastuulain laiminlyönnistä voidaan määrätä tilaajalle laiminlyöntimaksu. Sen suuruus riippuu siitä, onko tilaaja laiminlyönyt selvitysvelvollisuutensa tai onko tilaajan täytynyt, muut seikat huomioiden, tietää jo sopimusta tehdessään, että sopimusosapuolella ei ole aikomustakaan täyttää velvoitteitaan.

Laiminlyöntimaksu on pienimmillään 2.110 – 21.100 euroa. Korotettu laiminlyöntimaksu, määrältään 21.100 – 68.500 euroa, voidaan määrätä, jos tilaaja on esimerkiksi tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan sopimuskumppanin kanssa, tai jos tilaaja on ollut tietoinen sopimusta tehdessään, että sopimuskumppani laiminlyö työnantajavelvoitteitaan.

Mitä kaikkea työtä tilaajavastuulaki koskee?

Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus koskee Suomessa tehtävää työtä, myös silloin, kun vastapuolena on ulkomainen yritys, mikäli työ tehdään Suomessa. Rakennusalaa lukuun ottamatta vaatimuksena on kuitenkin, että sopimuspuolen työntekijä työskentelee tilaajan tiloissa tai työkohteessa. Muun kuin rakennuspalvelun myynti tilaajalle on siis tilaajavastuulain alaisesti selvitettävä palveluosto vain silloin, kun se suoritetaan paikan päällä tilaajan tiloissa tai työkohteessa.

Lopuksi

Selvitysvelvollisuuden täyttäminen vaatii sekä aikaa sekä vaivaa. Laki ei määrittele annettavien selvitysten toimitusmuotoa, joten alihankkijan on mahdollista itse kerätä vaaditut todistukset ja selvitykset. Tilaajan vastuulla on arvioida saatujen todistusten ajantasaisuus ja paikkansapitävyys.

Suomessa on myös useita eri kaupallisia toimijoita, jotka tarjoavat kuukausi- tai kertamaksullisesti erilaisia työkaluja tilaajavastuutietojen tarkastamiseen sekä tietojen seurantaan. Ne ovat sekä tilaajien että alihankkijoiden hyödynnettävissä.

 


Herättikö asia kiinnostuksesi? Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, tai sovi tapaamisesta. Talous- ja palkkahallinnon asiantuntijamme Imatralla palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä niin Etelä-Karjalan alueella kuin koko Suomen laajuisestikin.

Ota yhteyttä

Laura Matikainen, KLT. Palvelupäällikkö, Relion Oy. Puh. 010 281 8482. Sähköposti: laura.matikainen@relion.fi

 

Viimeksi päivitetty 06.10.2022.